info_tuchtreglement

Webshop

Handige links
Inloggen

Agenda
7-6 
Bestuursvergadering
11-6 
BBQ JO16
16-6 
afsluiting T1mix
17-6 
Slotdag jongste jeug
24-6 
Afsluitdag en kampio
26-6 
Algemene Vergadering
5-7 
Bestuursvergadering
Hele agenda
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
info_tuchtreglement 

TUCHTREGLEMENT HV DORSTETI

 

Artikel 1   DEFINITIES

1.     Commissie: de Tuchtcomissie zoals bedoeld in artikel 13, zesde en achtste lid, van het huishoudelijk reglement van Dorsteti.

2.     Lid: gewone leden, juniorleden, ereleden, leden van verdienste en niet-spelende leden, zoals

bedoeld in de artikelen 4 en 5 van de statuten van Dorsteti. Met een ‘lid’ worden voor de

toepassing van dit tuchtreglement gelijkgesteld  coaches, (team)begeleiders, trainers, ouders, al dan niet betaalde medewerkers van Dorsteti, alsmede een groep van leden..

3.     Bestuur: het bestuur van Dorsteti.

Artikel 2   AANHANGIG MAKEN PROCEDURE

      1.    Een tuchtprocedure op grond van vermeend handelen in strijd met de statuten en/of

             reglementen van de vereniging en/of de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond wordt door

             het bestuur tegen een lid bij de commissie aanhangig gemaakt indien

             sprake is van een of meer van de volgende voorvallen:

a.  een lid is door een scheidsrechter in een veldhockey- of zaalhockeywedstrijd definitief uit

     het veld gestuurd;

b.  het bestuur heeft redenen om aan te nemen dat een lid in strijd heeft gehandeld met de

    statuten en/of reglementen van de vereniging en/of de Koninklijke Nederlandse Hockey

     Bond.

      2.    Een procedure wordt door het bestuur aanhangig gemaakt door toezending aan de   

             commissie van:

a.     een omschrijving van de desbetreffende gedraging met opgaaf van datum en plaats;

b.     indien van toepassing, de desbetreffende wedstrijd (teams), de datum en het wedstrijdnummer;

c.     de naam van het lid tegen wie de procedure wordt aangespannen met vermelding van lidnummer, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres;

d.     de namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van eventuele getuigen;

e.     andere gegevens en inlichtingen, die voor de commissie van belang kunnen zijn.

Artikel 3   SAMENSTELLING COMMISSIE

1.   Het bestuur benoemt de leden van de commissie voor een zittingstermijn van

             drie jaren. Herbenoeming is mogelijk tot een maximum van zes jaren.

2.    De commissie bestaat uit een voorzitter en tenminste twee leden.

3.    De voorzitter wordt in functie benoemd.

4.     De commissie is bevoegd een zaak met twee personen te behandelen.

5.     Bij ontstentenis van de voorzitter treedt een van de leden op als plaatsvervangend voorzitter.

Artikel 4   WIJZE VAN BEHANDELING

 1. De commissie regelt zelf de wijze van behandeling van de zaak en verdeelt in onderling overleg de werkzaamheden.
 2. De commissie is bevoegd een zaak schriftelijk af te doen.
 3. De commissie bepaalt de datum, plaats en het tijdstip van de zitting.
 4. Een lid kan verzoeken de zaak mondeling te behandelen.
 5. De commissie willigt het verzoek om mondelinge behandeling in tenzij mondelinge behandeling een onaanvaardbare vertraging in de behandeling van de zaak oplevert.
 6. De zittingen van de commissie zijn niet openbaar.
 7. De commissie is bevoegd een aanhangig gemaakte zaak te seponeren, indien het tijdsverloop tussen de gedraging en het aanhangig maken van de zaak te groot is, of om een andere naar haar oordeel gewichtige reden.

Artikel 5   HOREN

 1. De commissie is bevoegd leden en niet-leden te horen en/of te raadplegen.
 2. Leden zijn verplicht de commissie alle inlichtingen te verstrekken en medewerking te verlenen aan de werkzaamheden van de commissie.
 3. Minderjarige leden mogen zich laten vergezellen door hun ouders of verzorgers.
 4. De leden van de commissie zijn in deze hoedanigheid aan geheimhouding gebonden.

Artikel 6   STRAFFEN

 1. De commissie is bevoegd een zaak zonder strafoplegging af te doen.

2.   De commissie kan de volgende straffen opleggen:

             a.    een berisping;

      b.    een geldboete van ten hoogste eenhonderd euro (€ 100,--), al dan niet   

voorwaardelijk, buiten een door de vereniging geleden schade; de commissie bepaalt wanneer een geldboete moet zijn betaald;

c.     een speelverbod voor een of meer competitiewedstrijden, vriendschappelijke wedstrijden en/of tournooien, al dan niet voorwaardelijk;

d.     een verbod voor een coach/teambegeleider om te begeleiden vanaf de teambank voor een of meer competitiewedstrijden, vriendschappelijke wedstrijden en/of tournooien, al dan niet voorwaardelijk;

e.     ontzegging van de toegang tot het terrein en/of het clubhuis van de vereniging voor een bepaalde periode, al dan niet voorwaardelijk;

f.      een alternatieve straf ter gehele of gedeeltelijke vervanging van een opgelegde boete en/of een opgelegd speelverbod. Een alternatieve straf wordt alleen opgelegd aan juniorleden en seniorleden, die daarom verzoeken. Indien de alternatieve straf door toedoen van het desbetreffende lid niet ten uitvoer wordt gebracht, worden alsnog een of meer straffen zoals  onder a tot en met d van kracht.

g.     een combinatie van straffen zoals genoemd onder a tot en met e.

       3.   De commissie kan een lid, dat naar haar oordeel daarvoor in aanmerking komt, bij het bestuur

voordragen voor ontzetting uit het lidmaatschap. Indien het bestuur het desbetreffende lid niet uit het lidmaatschap ontzet, is het bestuur verplicht om dit, onder opgaaf van redenen, te melden aan de algemene vergadering.

 1. Straffen, die betrekking hebben op de veldhockeycompetie of de zaalhockeycompetitie worden ten uitvoer gelegd in respectievelijk de veldhockeycompetitie en de zaalhockeycompetitie.

      5.    Voorzover straffen in een verenigingsjaar niet meer ten uitvoer kunnen worden

gelegd, worden deze ten uitvoer gelegd in het volgende verenigingsjaar.

6.   De commissie is bevoegd zodra een zaak bij haar aanhangig is gemaakt, in afwachting van de

behandeling daarvan, met onmiddellijke ingang een straf op te leggen indien de ernst van de

zaak daartoe naar haar oordeel aanleiding geeft.

Artikel 7   UITSPRAAK

 1. De commissie deelt haar uitspraak, met motivering en de eventuele straf, mondeling mee aan het betrokken lid en aan het bestuur. Wanneer het een juniorlid betreft, stelt de commissie de ouders of verzorgers op de hoogte.
 2. De commissie kan besluiten de uitspraak op schrift te zetten.

      3.    De uitspraak wordt in geval van juniorleden ter kennis gebracht van de coach/begeleider van

             het desbetreffende team en in geval van seniorleden van de coach/aanvoerder van het

             desbetreffende team. 

Artikel 8   BEROEP

Tegen de uitspraak van de commissie staat geen beroep open. De uitspraken van de commissie zijn direct uitvoerbaar, tenzij de commissie anders bepaalt.

Artikel 9   TENUITVOERLEGGING STRAFFEN

De controle op de feitelijke tenuitvoerlegging van opgelegde straffen berust volledig bij het bestuur.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld door het bestuur van Hockeyvereniging Dorsteti op 10 juli 2013.

 

voorzitter                                                                                                        secretaris

A. de Heus                                                                                                              R.H.M. Roelofs
 
Hoofdsponsor









Sponsoren