info_gedragsregels

Webshop

Handige links
Inloggen

Agenda
19-7 
Teamafsluiting Dames
31-8 
Startdag JJ en Jeugd
1-9 
Viking Jarl Toernooi
11-9 
WK Knotshockey
18-9 
Lions vergadering
12-10 
Oktoberfest
16-10 
Lions vergadering
Hele agenda
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
info_gedragsregels 

Inleiding

HV Dorsteti wil samen met jou een veilige, sportieve en plezierige ontmoetingsplaats bieden, waar de hockeysport ons verbindt. Om dat te bevorderen heeft het bestuur de hieronder staande gedragsregels opgesteld, die gelden op het complex van HV Dorsteti. Als vanzelfsprekend gelden altijd de gewone fatsoens- en omgangsvormen, zowel tijdens het hockeyspel als ervoor en erna. Voor wat betreft de hockeywedstrijden gelden daarnaast ook de spel- en arbitrageregelgeving van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB) en ‘Sportiviteit en Respect’ (normen en waarden in de hockeysport). Meer informatie over ‘Sportiviteit en Respect’ kun je hier vinden.


HV Dorsteti heeft een vertrouwenscontactpersoon aangesteld tot wie men zich in bepaalde gevallen van grensoverschrijdend gedrag kan wenden. Meer informatie over de vertrouwenscontactpersoon kun je hier vinden.


Roken

 1. HV Dorsteti heeft een Rookvrij beleid. Dat betekent dat alleen nog op specifieke momenten en op één plaats gerookt mag worden.
 2. Het clubhuis, terras en op en rond de velden is rookvrij gebied. Roken is op die plaatsen niet toegestaan.
 3. De rokerszone van HV Dorsteti bevindt zich naast het clubhuis aan de zijde van de voetbal. Hier mag 's avonds vanaf 20.00 uur gerookt worden of eerder als er geen jeugdtrainingen, jeugdwedstrijden of jeugdevenementen zijn.
 4. Peuken moeten gedoofd in de afvalbakken gegooid worden.

 

Alcohol

 1. Op zaterdag mag er tot 16.00 uur op het complex van HV Dorsteti geen alcohol geschonken/ gedronken worden, tenzij er op die dagen geen jeugdwedstrijden, jeugdtrainingen of andere jeugdevenementen zijn.
 2. Aan kinderen onder de 18 jaar mag er nooit alcohol verkocht of verstrekt (doorgegeven) worden. Deze leeftijdsgroep mag ook geen alcoholische dranken drinken op het complex van HV Dorsteti. Bij twijfel over de leeftijd zullen de barmedewerkers daarom vragen een ID te laten zien.
 3. Degenen die op het complex van HV Dorsteti alcoholhoudende drank schenken, dienen de cursus ‘Verantwoord Alcoholgebruik’ te hebben gevolgd.
 4. Overmatig alcoholgebruik op het complex HV Dorsteti wordt niet geaccepteerd. Indien het leden betreft kan dit leiden tot schorsing en eventueel, beëindiging van het lidmaatschap.

 

Drugs

 1. Het gebruik van hard- en softdrugs op het complex van HV Dorsteti wordt niet geaccepteerd. Indien het leden betreft kan dit leiden tot schorsing en eventueel, beëindiging van het lidmaatschap.
 2. Het aan derden beschikbaar stellen van drugs op het complex van HV Dorsteti wordt niet geaccepteerd. Indien het leden betreft kan dit leiden tot schorsing en eventueel, beëindiging van het lidmaatschap. Bovendien zal het bestuur de politie hiervan op de hoogte brengen.

 

Agressie, geweld, criminaliteit

 1. Agressie, geweld, criminaliteit (waaronder vandalisme) op het complex van HV Dorsteti wordt niet geaccepteerd. Indien het leden betreft kan dit leiden tot schorsing en eventueel, beëindiging van het lidmaatschap.
 2. De vertrouwenscontactpersoon kan ingeschakeld worden.
 3. Het bestuur in het geval van agressie, geweld en of criminaliteit, de politie hierbij betrekken.
 4. Eventuele schade als gevolg van agressie, geweld, criminaliteit (waaronder vandalisme) zal worden verhaald bij betrokkene; in geval van minderjarigen zal verhaal worden gezocht bij hun ouders/verzorgers.

 

Discriminatie, seksuele intimidatie, incidenten, pesten 

 1. Grensoverschrijdend of ander ongewenst gedrag, zoals discriminatie, seksuele intimidatie, ‘vervelende incidenten’ en pesten op en rond HV Dorsteti wordt niet geaccepteerd.
 2. Zodra een lid vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is/is geweest van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij het bestuur te melden. Het bestuur is verplicht dit te melden bij de bond.
 3. De vertrouwenscontactpersoon kan ingeschakeld worden.
 4. HV Dorsteti heeft ook een Pestprotocol, primair gericht op situaties rond jeugdleden.

 

Gedragsregels trainers, coaches, managers en andere vrijwilligers

 1. HV Dorsteti verwacht dat trainers, coaches, managers en andere vrijwilligers, in het bijzonder diegenen die in de uitoefening van hun taak met kinderen/jongeren werken, kennis hebben genomen van de informatie over ongewenst gedrag en de diverse geldende protocollen en gedragsregels, die allemaal op de website beschikbaar zijn. Indien iemand nieuw is als vrijwilliger bij HV Dorsteti, worden deze regels extra onder de aandacht gebracht. In geval een vrijwilliger geen lid is van HV Dorsteti, zal de vrijwilliger door ondertekening van het Huishoudelijk Reglement en het Reglement verwerking persoonsgegevens HV Dorsteti verklaren dat de vrijwilliger zich ook onderwerpt aan de voor hen relevante reglementen van HV Dorsteti en de reglementen van de KNHB.
 2. HV Dorsteti kan in het kader van de vrijwilligerstaken te allen tijde van de vrijwilliger verlangen dat deze een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) overlegt, waarbij door het Ministerie van Justitie op een aantal door HV Dorsteti aangegeven functieaspecten getoetst zal worden. Deze VOG zal in beginsel kosteloos kan worden verstrekt. Als men om hem/haar moverende redenen niet een VOG wil overleggen, dan mag men de bedoelde taak op HV Dorsteti niet uitoefenen.
 3. Trainers, coaches, managers en andere vrijwilligers zullen bij het aangaan van de afspraken omtrent hun taken worden gevraagd een Vrijwilligerscontract tekenen waardoor zij aangeven van de hierboven genoemde punten op de hoogte te zijn en deze te aanvaarden. Voor zover deze vrijwilligers geen lid zijn van de KNHB zullen zij door tekening van dit document verklaren dat zij zich ook onderwerpen aan het tuchtrecht van de KNHB. 

 

Privacy en beeldmateriaal

 1. Het is niet toegestaan om in de kleedruimten, douches en wc's van HV Dorsteti beeldopnamen te maken met een camera, een smartphone, een tablet of anderszins.
 2. Tijdens de trainingen, wedstrijden en activiteiten bij of van HV Dorsteti worden regelmatig foto's genomen en video’s gemaakt van acties en sfeerbeelden waarop leden van HV Dorsteti, leden van andere verenigingen of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de website en/of App worden gebruikt. Indien hiertegen bezwaren bestaan, dient dit via [email protected] kenbaar gemaakt te worden. Betreffende beeldmateriaal wordt dan verwijderd. HV Dorsteti heeft het recht het verwijderverzoek terzijde te leggen ten aanzien van algemene actiebeelden of sfeerbeelden waarop betrokkene niet centraal en duidelijk herkenbaar is afgebeeld of indien duidelijk voor de foto is geposeerd.
 3. HV Dorsteti gebruikt en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar Privacyverklaring, die onder andere te vinden is op de homepage van de website van HV Dorsteti.

 

HV Dorsteti op Internet, social media en gedrukte media

 1. Het is aan leden en derden niet toegestaan om zonder toestemming op internet of in gedrukte media de suggestie te wekken dat bepaalde websites, social mediakanalen of hard copy media onder beheer van HV Dorsteti tot stand zijn gekomen, terwijl dat niet het geval is.
 2. Het is in dit verband niet toegestaan om zonder toestemming de naam van HV Dorsteti en/of het logo van HV Dorsteti in welke (aangepaste) vorm dan ook te gebruiken.
 3. De naam HV Dorsteti en het beeldmerk van HV Dorsteti zijn eigendom van HV Dorsteti.

 

Clubhuis

 1. Aankondigingen, foto's, informatieblaadjes enz. mogen alleen op de door de barcommissie toegewezen plaatsen met punaises of plakband worden opgehangen.
 2. In het clubhuis worden hockeysticks en sporttassen op een dergelijke wijze neergelegd dat anderen daar geen last van hebben.
 3. In het clubhuis wordt niet gehockeyd of met hockeysticks gezwaaid, noch gevoetbald of anderszins met een (hockey)bal gespeeld. Schade ontstaan als gevolg van het negeren van dit verbod zal worden verhaald bij de veroorzaker; in geval van minderjarigen bij hun ouders/verzorgers.
 4. Gevonden voorwerpen worden in de daartoe bestemde kist bij de kleedkamers gedeponeerd. Men mag geen spullen uit die mand meenemen als men niet de eigenaar is. Na verloop van tijd worden deze spullen weggedaan.
 5. Van diefstal van eigendommen van HV Dorsteti wordt aangifte gedaan.
 6. HV Dorsteti, noch het bestuur, zijn aansprakelijk voor op HV Dorsteti zoekgeraakte eigendommen van leden en/of bezoekers.

 

Horeca

 1. Het nuttigen van meegebrachte etenswaren of dranken in het clubhuis of op het Dorsteti terrein is niet toegestaan zonder dat daartoe voorafgaand afspraken zijn gemaakt met de Barcommissie.
 2. Alle consumpties dienen cashless te worden afgerekend. Contante betaling is niet meer mogelijk. Alleen de Barcommissie kan toestaan dat afgenomen consumpties ter latere betaling ‘op de bon gezet worden’. Deze bon dient bij vertrek direct te worden betaald.
 3. Bij niet-betaling van openstaande rekeningen bij de bar, zullen de normale invorderingsprocedures gelden. Indien het leden betreft kan niet-betaling leiden tot schorsing en eventueel, beëindiging van het lidmaatschap.

 

Kunstgrasvelden

 1. Betreed het kunstgras alleen met schone, daarvoor geschikte schoenen.
 2. Het is verboden het kunstgrasveld te betreden door over de hekken/boardings te klimmen.
 3. Neem geen kauwgom, glaswerk of etenswaren mee op het kunstgrasveld, noch in de dug-outs.
 4. Gebruik het hekwerk/boarding rondom de kunstgrasvelden niet als zitplaats.
 5. Het is niet toegestaan dat op de kunstgrasvelden andere sporten, georganiseerd of ongeorganiseerd, te beoefenen dan de hockeysport, tenzij dat gebeurt met toestemming van het bestuur of de accommodatie commissie.

 

Rommel opruimen

 1. Lege flesjes, flessen, glazen, bekers en dergelijke dienen te worden teruggebracht naar de bar in het clubhuis.
 2. Afval, waaronder kartonnen bekers of plastic flesjes, frietbakjes en dergelijke, moeten worden gedeponeerd in de afvalbakken, die op het complex en in het clubhuis staan.

 

Honden

 1. Honden dienen op het complex van HV Dorsteti kort aangelijnd te zijn.
 2. Het is verboden om honden in het clubhuis mee te nemen.

 

(Brom)fietsen/scooters, auto's, parkeren

 1. Rijden met auto's, (brom)fietsen en scooters langs de velden, of in de nabijheid van het clubhuis is verboden. Uitzondering hierop betreft het laden en lossen of ophalen van geblesseerde spelers.
 2. Fietsen, bromfietsen, scooters mogen alleen geparkeerd worden in de fietsenrekken of in de nabijheid daarvan. Men parkeert voor eigen risico.
 3. Auto's (ook de zgn. ‘bromfiets-auto's’ 40 km e.d.) moeten parkeren in de daartoe aangegeven parkeervakken op de parkeerterreinen van het sportpark. Ook hier parkeert men voor eigen risico; HV Dorsteti aanvaardt hiervoor, noch voor andere schade aan het voertuig op deze parkeerplaats, enige aansprakelijkheid.


Betreden en verlaten van het complex/de buurt

 1. Betreding en verlaten van het HV Dorsteti complex is alleen mogelijk via de daarvoor geëigende in- en uitgangen.
 2. Men wordt geacht overdag en in het bijzonder in de avonduren zo rustig mogelijk het complex te verlaten en geen overlast door lawaai of op andere wijze te veroorzaken op het complex en in de aanpalende buurten.

 

Verzamelen buiten HV Dorsteti

 1. Er kan worden verzameld op HV Dorsteti bij een uitwedstrijd. Maar vaak is het logistiek handiger om ergens anders te verzamelen. Let hierbij altijd op dat er geen overlast of schade ontstaat. 

 

Wijzigingen

 1. Het bestuur van HV Dorsteti behoudt zich het recht voor deze Gedragsregels te wijzigen.

 

* * * * *

Het bestuur is gerechtigd om personen die zich niet gedragen conform deze afspraken of zich anderszins misdragen van het complex of clubhuis te verwijderen. Indien het leden betreft kan dit leiden tot schorsing en eventueel, beëindiging van het lidmaatschap. In voorkomende gevallen kan het bestuur de politie of de buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) inschakelen. Aanwijzingen in dit kader van HV Dorsteti-bestuursleden en andere daartoe bevoegde HV Dorsteti-commissieleden en -functionarissen, HV Dorsteti of ingehuurde trainers en -coaches moeten opgevolgd worden.


 
Hoofdsponsor

Sponsoren